Yhdistyksen säännöt

Suomi toisena kielenä -opettajat ry – Finska som andra språk -lärarna

 

Sääntöjen muutokset hyväksytty vuosikokouksessa 25.4.2002

 

SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomi toisena kielenä -opettajat – Finska som andra språk -lärarna.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa suomea toisena kielenä opettavien jäsentensä yleisiä jayhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen toimintakieli on suomi.

 

3 §

Sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta varten yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- jakeskustelutilaisuuksia ja muita samantapaisia yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä tilaisuuksia, tekee aloitteita suomi toisena kielenä -opetuksen edellytysten parantamiseksi ja havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä harjoittaa tavoitteidensa mukaista koulutus- ja julkaisutoimintaa ja pitää yllä yhteyksiä kotimaassa ja ulkomaille. Yhdistys on oikeutettu hallitsemaan kiinteää omaisuutta, ottamaan vastaan lahjoituksia ja jakamaan stipendejä. Hallitus laatii ohjelman yhdistyksen tilaisuuksiin samoin kuin vuosikokoukseen joko omasta aloitteestaan tai yhdistyksen jäsenten tekemien ehdotusten pohjalta.

 

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on opettanut tai aikoo opettaa suomea toisena tai vieraana kielenä ja joka on suorittanut yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen alasta kiinnostunut. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistyksellä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjäseniä. Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

5 §

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.

 

6 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

 

7 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Hallitus lähettää kutsun kirjallisena jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää. Jos vähintään 20 yhdistyksen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii, tulee hallituksen kutsua yhdistys ylimääräiseen kokoukseen. Kokouskutsu toimitetaan samoin kuin vuosikokoukseen, mutta vähintään viikkoa ennen kokouspäivää. Jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa.

 

8 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

 4. esitetään tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

 5. vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma

 6. käsitellään seuraavan toimikauden talousarvio ja määrätään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun ja yhteisöjäsenmaksun suuruus

 7. valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

 8. valitaan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa

 10. päätetään muista hallituksen kokoonkutsussa mainituista asioista

 11. valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta yksi edustaja ja hänelle varajäsen osallistumaan Äidinkielen opettajien liiton neuvottelukunnan kokouksiin.

 

9 §

Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin. Jos pyydetään suljettua äänestystä, on sellainen toimitettava. Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä ehdotuksista ja päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Sen tarkastavat ja oikeaksi todistavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat.

 

10 §

Yhdistyksen toimintaa johtavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimiaika on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoron määrää arpa.

 

11 §

Hallituksen toimikausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksesta ja kestää seuraavaan vuosikokoukseen. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa yhdistyksen vuosikokouksesta. Tässä kokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin keskuudestaan ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle omasta aloitteestaan tai jos kaksi sen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun neljä sen jäsenistä on saapuvilla, mukaanluettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

12 §

Hallituksen tehtävänä on

 1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä

 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa niissä käsiteltävät asiat

 3. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset

 4. hoitaa yhdistyksen varoja

 5. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

 6. valita yhdistyksen edustajat alan kotimaisiin ja ulkomaisiin tilaisuuksiin.

 

13 §

Yhdistyksen nimen merkitsee hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

 

14 §

Tilivuosi on kalenterivuosi.

 

15 §

Tilintarkastajien tulee tarkastettuaan tilit ja jättää tarkastuksesta hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta tarkastuskertomus ja lausunto hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

 

16 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään vuosikokouksessa. Näiden päätösten tekoon vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä.

 

17 §

Jos yhdistys purkaantuu, lahjoitetaan sen varat johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen, josta purkamiskokouksessa päätetään.

 

18 §

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko valtakunta.

Muissa kohdin ovat yhdistyslain määräykset voimassa.