Perusopetus

Suunnittelen opiskelevani s2-opettajaksi. Toiveissani olisi työskennellä peruskoulussa ja/tai lukiossa. Kuuluvatko puheviestinnän opinnot aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksiin eli pitääkö minun suorittaa puheviestinnän opintoja ollakseni pätevä opettaja?

Kyllä ja ei.

Lainsäädännön mukaan puheviestinnän opinnot eivät kuuluu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan (eivätkä siten myöskään s2-opettajan) kelpoisuusvaatimuksiin.

Puheviestinnän tai viestinnän opinnot (5–12 op) kuuluvat kuitenkin yliopistojen äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan tutkintovaatimuksiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka laki ei puheviestinnän opintoja edellytä, yliopistot vaativat nykyisin aineenopettajan pätevyyden saamiseksi puheviestinnän tai viestinnän opintoja.

Kuitenkin ne opettajat, jotka ovat valmistuneet äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi ennen kuin puheviestintä tai viestintä kuului tutkintovaatimuksiin, voivat toimia pätevinä opettajina ilman täydentäviä puheviestinnän tai viestinnän opintoja.

S2-opettajien rekrytointi-ilmoituksissa saattaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyysvaatimuksen lisäksi olla myös lisäehto ”edellytämme suomi toisena kielenä -aineopintoja (35 op)”. Osa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi valmistuneista on suorittanut opinnoissaan S2-opintoja, mutta ne ovat olleet osana suomen kielen perus-, aine- ja syventäviä opintoja, ja niitä voi olla enemmänkin kuin tuo 35 op. Miten tämä asia huomioidaan rekrytoinnissa?

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä, joten S2-opettajan kelpoisuusvaatimus asetuksen mukaan on äidinkielen opettajan kelpoisuus.

Kunnallisen viranhaltijalain mukaan rekrytoinnissa voidaan kuitenkin noudattaa myös kunnan päättämää erityistä kelpoisuutta. Tällöinkin kelpoisuusasetus on vaatimus, jota ei voida alittaa. Hallinto-oikeus on aiemmin tulkinnut, että viranhakuilmoituksessa "edellytettyjä" tekijöitä on pidettävä edellä mainittuina kunnan päättäminä erityisinä kelpoisuusvaatimuksina. Mikäli opintoja toivotaan, mutta ei edellytetä, on tämä selkeästi ilmettävä hakuilmoituksesta (esim. ”hakijalle luetaan eduksi…”)

Kunnalla on siis mahdollisuus edellyttää tämän kaltaisia lisäopintoja. Mikäli tämä on tarkoituksena, on hakuilmoituksen muotoilu "edellytetään suomi toisena kielenä aineopintoja (35 op)" epätarkka ja vaikeasti ymmärrettävä. Yliopistosta riippuen S2-suuntautuneita opintoja on mahdollista suorittaa hyvin vaihtelevina kokonaisuuksina. Ei voi olla työnantajankaan edun mukaista rajata hausta pois henkilöitä, joilla on suoritettuna jopa mainittua laajempia suomi toisena kielenä -opetukseen suuntautuneita opintoja.

Työnhakutilanteessa on hyvä kertoa työnantajalle, kuinka paljon omat opinnot ovat sisältäneet S2-opetukseen suuntautuneita opintoja, vaikka erillisiä S2-opintokokonaisuuksia ei olisi suorittanutkaan.

Jaakko Salo, OAJ:n erityisantuntija

Mikä on alakoulun s2-tuntiopettajan opetusvelvollisuus ja peruspalkka, kun opettajalla on aineenopettajan kelpoisuus? Kuntatyönantajan sivuilla lukee, että "Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettajan palkkaus määräytyy ensisijaisesti kuten luokanopettajanviran haltijan." Toisin sanoen palkka määräytyy kuuden eri hinnoitteluryhmän perusteella tuntiopettajan tutkinnon ja kelpoisuuden mukaan ja opetusvelvollisuus on aina 24.

Kun kyseessä on kelpoinen S2-tuntiopettaja, tarkastellaan asiaa OVTES:n peruskoulun tuntiopettajaliitteen mukaisesti (OSIO B, Liite 1, Peruskoulu, Tuntiopettaja, 27 § tässä 2 mom. – OVTES s. 88 alkaen).

Kun vuosiluokkien 1-6 opetusta antavalla tuntiopettajalla on aineenopettajan kelpoisuus opettamassaan aineessa, tuntipalkkio määräytyy tämän aineen osalta vuosiloukkien 7-9 opetuksen tuntipalkkion perusteena. Muiden tuntien palkkio määräytyy vuosiluokkien 1-6 tuntipalkkion mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että S2–opetuksen osalta opettajalla opetusvelvollisuus on kuin vastaavan aineenopettajan opetusvelvollisuus eli 18. S2-opetuksen osalta palkka on aineenopettajan palkka – tuntiopettajan hinnoittelutunnuksella 4 03 07 03 8.

Kun tuntiopettajalla on sekä oman kelpoisuuden mukaisia aineita sekä muita opetettavia aineita, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus.

Sari Melkko, työmarkkina-asiamies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Mikä on yläkoulun s2-aineenopettajan opetusvelvollisuus?

Yläkoulussa suomi toisena kielenä -aineenopettajan opetusvelvollisuus on 18 tuntia viikossa. Opetusvelvollisuus on sama kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalla. Opettajalla voi siten olla sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että suomi toisena kielenä -tunteja ilman että opetusvelvollisuuden määrä muuttuu.

Kuka päättää, ohjataanko s2-opiskelija s2-opetukseen vai äidinkielen opetukseen? Tekeekö lopullisen päätöksen opettaja vai vanhemmat?

S2-opetuksen tarpeen määrittää koulu. Päätöksenteossa pitää kuulla vanhempia, eikä päätöstä voida tehdä heidän tahtonsa vastaisesti. Lopullisen päätöksen tekevät siten vanhemmat.

Kysymyksessä ei kuitenkaan ole hallinnollinen päätös vaan opiskelijan ohjaaminen opetukseen.

(Lähde: Leena Nissilä, Opetushallitus, 11.3.2015)

Olen koulutukseltani luokanopettaja. Olen työni ohella opiskellut täydennyskoulutuksena yliopistossa suomi toisena kielenä -opintokokonaisuudesta perus- ja aineopinnot. Olenko pätevä työskentelemään suomi toisena kielenä -aineenopettajana alakoulussa?

Et ole. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyys on sama kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys.

Saadaksesi kaksoiskelpoisuuden sinun tulee suorittaa perus- ja aineopinnot (60 op) sekä suomen kielestä että kirjallisuusaineesta (kuten kotimaisesta kirjallisuudesta tai yleisestä kirjallisuustieteestä).

Luokanopettajana voit kuitenkin opettaa suomea toisena kielenä esim. omalle luokallesi sekä myös toisen opettajan luokalle. Virkanimikkeenä säilyy kuitenkin luokanopettaja.

(Lähteet: http://www.oph.fi/download/46977_S2_perusopetuksessa_esite_2008.pdf)

Kunnassamme on auki luokanopettajan paikka. Toimenkuva vastaa kuitenkin suomi toisena kielenä -aineenopettajan tehtäviä. Eikö tämä ole laitonta?

Kyllä. Ongelmia on kaksi: kelpoisuus ja virkanimike.

Luokanopettajalla on kelpoisuus opettaa suomea toisena kielenä luokanopetuksena esim. omalle luokalleen. Tunteja voidaan myös järjestellä niin, että hänellä on myös toisen opettajan luokan suomen tunteja. Luokanopettajalla ei kuitenkaan ole kelpoisuutta aineenopetuksena annettavaan s2-opetukseen. Siihen ovat päteviä vain äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat.

Kelpoisuusasetuksen lisäksi s2-opettajan kelpoisuudesta on selkeästi sanottu myös oheisessa OPH:n julkaisussa:

http://www.oph.fi/download/46977_S2_perusopetuksessa_esite_2008.pdf

Kelpoisuuden ohella oleellista asiassa on virkanimike. Virkanimikkeen tulisi vastata tosiasiallisia tehtäviä. Eli jos opettaja toimii aineenopettajana, tulisi hänet valita aineenopettajan virkaan. Kunnalla on mahdollisuus muuttaa virkanimikettä vastaamaan tosiasiallisia tehtäviä.

Jos kunnassa tapahtuu tämänkaltaista virkanimikkeellä kikkailua, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen pääluottamusmieheen.

(Jaakko Salo, erityisasiantuntija, OAJ, 13.3.2014)