Säännöt

Yhdistyksen säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 9.3.2019.


1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomenopettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko valtakunta.


2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • valvoa suomea toisena kielenä opettavien jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja sekä
 • edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistyksen toimintakieli on suomi.


3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta varten yhdistys

 • järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja muita samantapaisia yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä tilaisuuksia,
 • tekee aloitteita suomi toisena kielenä -opetuksen edellytysten parantamiseksi ja havaittujen epäkohtien korjaamiseksi sekä
 • harjoittaa tavoitteidensa mukaista koulutus- ja julkaisutoimintaa ja
 • pitää yllä yhteyksiä kotimaassa ja ulkomaille.

Yhdistys on oikeutettu hallitsemaan kiinteää omaisuutta, ottamaan vastaan lahjoituksia ja jakamaan stipendejä.

Hallitus laatii ohjelman yhdistyksen tilaisuuksiin samoin kuin vuosikokoukseen joko omasta aloitteestaan tai yhdistyksen jäsenten tekemien ehdotusten pohjalta.


4 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on opettanut tai aikoo opettaa suomea toisena tai vieraana kielenä ja joka on suorittanut yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen alasta kiinnostunut.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksellä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjäseniä.

Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta.


5 § JÄSENMAKSU

Vuosikokous päättää jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi vuosikokous päättää kannattajajäsenmaksun ja yhteisöjäsenmaksun suuruudesta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.


6 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen. Hallitus voi erottaa jäsenen mikäli tämä toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.


7 § TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.


8 § HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuudesta kahdeksaan (6–8) varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimiaika on kolme (3) toimikautta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoron määrää arpa.


9 § HALLITUKSEN TOIMINTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

Hallituksen toimikausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksesta ja kestää seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa yhdistyksen vuosikokouksesta. Tässä kokouksessa hallitus

 • valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
 • nimeää sihteerin keskuudestaan ja
 • nimeää rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle omasta aloitteestaan tai jos kaksi sen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun neljä sen jäsenistä on saapuvilla, mukaanluettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on

 1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä
 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa niissä käsiteltävät asiat
 3. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 4. hoitaa yhdistyksen varoja
 5. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 6. valita yhdistyksen edustajat alan kotimaisiin ja ulkomaisiin tilaisuuksiin.

11 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen merkitsee hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.


12 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


13 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi–maaliskuussa. Hallitus lähettää kutsun kirjallisena jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

Jos vähintään 20 yhdistyksen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii, tulee hallituksen kutsua yhdistys ylimääräiseen kokoukseen. Kokouskutsu toimitetaan samoin kuin vuosikokoukseen, mutta vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

Jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin. Jos pyydetään suljettua äänestystä, on sellainen toimitettava. Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä ehdotuksista ja päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Sen tarkastavat ja oikeaksi todistavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat.


14 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta edellisellä toimikaudella ja edellisen tilikauden tilinpäätös.
 4. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 5. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma.
 6. Käsitellään seuraavan toimikauden talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun ja yhteisöjäsenmaksun suuruus.
 7. Valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 8. Valitaan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
 11. Päätetään muista hallituksen lähettämässä kokouskutsussa mainituista asioista.
 12. Valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta yksi edustaja ja hänelle varajäsen osallistumaan Äidinkielen opettajain liiton neuvottelukunnan kokouksiin.

15 § TOIMINNANTARKISTUS

Toiminnantarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Kun toiminnantarkastaja on tarkastanut yhdistyksen tilit ja toiminnan, hänen tulee jättää hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastuskertomus ja kirjallinen lausunto hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.


16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään vuosikokouksessa. Näiden päätösten tekoon vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (⅔) annetuista äänistä.


17 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Jos yhdistys purkautuu, lahjoitetaan sen varat johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen. Tarkoituksesta päätetään purkamiskokouksessa.