Vuoden 2008 S2-opettaja

Kaisa Tukia

Ensimmäiseksi Vuoden S2-opettajaksi valittu Kaisa Tukia palkittiin Opetushallituksen S2-kehittämispäivillä 7.10.2008. Valinnassa kiinnitettiin huomiota opettajan innostuneisuuteen, ansioihin S2-alan pedagogisessa kehittämisessä sekä halukkuuteen jakaa osaamistaan.

Lahdessa Tiirismaan koulussa työskentelevä 31-vuotias Kaisa Tukia tutustui S2-alaan opiskellessaan suomen kieltä Jyväskylän yliopistossa. Opinnot painottuivat S2-puolelle, ja hän alkoi tehdä S2-opetustöitä. Tätä kautta hänelle muodostui yhteistyösuhteita S2-alan ihmisiin.

Tukia on nuoresta iästään huolimatta monipuolinen S2-alan toimija. Hän on opettanut niin yliopistossa kuin yleissivistävässä koulutuksessa esikoulusta aina yläkouluun ja lukioon asti. Tukia on myös täydennyskouluttanut S2-opettajia. Lisäksi hän on julkaissut artikkeleita ja laatinut oppimateriaaleja. Oppimateriaaleista hänen suurimpana kehittämistyönään on yläkouluikäisille laadittu funktionaalinen suomi2-oppikirjasarja.

Kaisa Tukian mielestä on keskeistä, että kielen opetuksessa otetaan huomioon kunkin S2-oppijan tarpeet. Hän korostaa, että oppilaiden on saatava harjoitella viestimistä laajasti eri aihepiireistä ja että heille on tarjottava systemaattista tuke ilmaisuvarastonsa laajentamiseen ja tekstin ymmärtämisen taitojen kehittämisen.

Peruskoulun opetuksessa Kaisa pitää tärkeimpänä periaatteenaan sitä, että pyritään rakentamaan sellaisia viestinnällisiä taitoja, joiden avulla lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan elämän eri osa-alueilla. Kaisan näkemyksen mukaan kielitaito ei saa rajoittaa ihmisen mahdollisuuksia, vaan ihmisen on itse voitava määrittää elämänsä suuntaa.

Työssään suurimpana haasteena Kaisa näkee sen, että on yritettävä nähdä, millaisista kompleksista osista kielitaito koostuu ja mitä osataitoja kunkin oppilaan kanssa pitäisi erityisesti harjoitella. Tähän liittyy myös haaste pyrkiä konkretisoimaan kielitaidon moniulotteisuutta peruskoululaiselle lähestyttävään muotoon. Kaisaa palkitsee, kun hän saa huomata, että jokin yhdessä harjoiteltu taito on siirtynyt oppilaalle omaan käyttöön. Hän myös ihailee lasten innovatiivisuutta kielenkäyttäjinä: he osaavat usein hyvinkin luovasti valjastaa rajallisen kielitaitonsa palvelemaan ilmaisutarpeitaan.

Kaisa Tukian mukaan koulussa tarvittaisiin nyt näkemystä siitä, mikä merkitys kielellä ja kielitaidolla on muiden aineiden oppimisessa. Hän toivookin konkreettisia avauksia siitä, miten kielitaidon opetusta saataisiin nykyistä paremmin integroitua koulun eri oppiaineiden opetukseen. Monipuolista kielitaitoa on mahdotonta oppia vain suomen tai äidinkielen tunneilla.